Tuyên truyền về bầu chức danh Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 – 2024 trên địa bàn Lưu Phương

Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ (2022– 2024) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các xóm, bởi cử tri trong xóm sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các xóm trên địa bàn xã.

Bầu cử Trưởng thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết xây dựng quê hương làm Trưởng thôn. Đồng thời xây dựng xóm thật sự là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản và tổ chức nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Hướng dẫn nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bầu cử Trưởng thôn nhằm kiện toàn và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thông qua việc bầu cử lựa chọn người có tài, có đức, nhiệt tình trong công tác, gắn bó mật thiết với quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của nhân dân trong xóm, nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, phát huy tiềm lực ở cơ sở, tham gia vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

          Để công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 đạt kết quả cao. Ngày 10/6/2022, UBND Lưu Phương đã ban hành kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022- 2024 trên địa bàn xã Lưu Phương.

Theo kế hoạch việc bầu cử Trưởng thôn được tổ chức vào ngày Chủ nhật 10/7/2022 tại nhà văn hóa các xóm.  

Về tiêu chuẩn bầu Trưởng thôn phải đảm bảo các quy định tại thông tư 04/2012/TT – BNV, và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Đó là: “Phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở xóm; đủ 21 tuổi trở lên; có sức khoẻ tốt, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân trong cộng đồng dân cư tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có trình độ văn hóa tối thiểu tốt nghiệp THCS trở lên; có năng lực, kinh nghiệm làm việc và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. Ưu tiên những người có uy tín, có trình độ chuyên môn đào tạo từ Đại học trở lên; Khuyến khích việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đảng viên có uy tín để giới thiệu bầu cử giữ chức danh Trưởng thôn”.

Về thành phần cử tri : Cử tri là đại diện cho hộ gia đình, đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định và hiện đang cư trú tại xóm đó.

Trong đó, Quy trình bầu Trưởng thôn, gồm 6 bước:

          Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo bầu cử

          Bước 2: Công bố ngày bầu cử và ban hành kế hoạch bầu cử Trưởng thôn. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử

          Bước 3: Ban công tác Mặt trận Khu dân cư giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng khu dân cư do Ban công tác Mặt trận khu dân cư đề cử và Chi ủy Chi bộ xóm đã thống nhất. Tại hội nghị họp cử tri, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

          Bước 4: Thành lập Tổ bầu cử (Chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử): thành viên Tổ bầu cử là những người không có tên trong danh sách những người ứng cử để bầu Trưởng thôn.

Bước 5: Lập và niêm yết danh sách cử tri.

Tổ bầu cử rà soát, lập danh sách cử tri tham gia bầu cử và niêm yết công khai danh sách cử tri tại nhà văn hóa xóm hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn xóm. Thời gian lập, niêm yết danh sách cử tri chậm nhất là 05 ngày trước ngày bầu cử, việc chốt danh sách cử tri được thực hiện trước thời điểm khai mạc cuộc bầu cử là 01 ngày.

Cử tri thực hiện quyền bầu cử phải là người đang cư trú tại xóm đó; đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định.

          Bước 6: Tổ chức bầu cử.

          - Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định;

          - Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Hôị nghị cử ra 2 cử tri chứng kiến việc biểu quyết và cùng với Tổ bầu cử trực tiếp đếm số cử tri biểu quyết cho từng người theo danh sách. Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình  trong  xóm và được cử tri biểu quyết tán thành cao nhất.

          - Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu. Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử và phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của khu dân cư; số cử tri hoặc số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia hội nghị; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn khu dân cư. Người trúng cử Trưởng thôn là người đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình trong xóm và có số phiếu cao nhất. Kết quả bầu cử chỉ có giá trị khi có ít nhất 50% số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.

               *Công nhận kết quả bầu cử.

          Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, UBND xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn.

          Trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu từ 50% trở xuống so với số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu hoặc kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong xóm hoặc vi phạm các quy định về bầu cử thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

          - Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời để điều hành hoạt động của khu dân cư cho đến khi bầu được Trưởng thôn mới.

          - Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định cử Trưởng thôn lâm thời, Ủy ban nhân dân xã phải chỉ đạo Khu dân cư tổ chức bầu Trưởng thôn mới đảm bảo theo quy trình, quy định.

          Bầu cử Trưởng thôn là quyền và nghĩa vụ của cử tri, của mỗi hộ gia đình, là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố chính quyền xóm. Mỗi cử tri sẽ phát huy tốt tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy quy định, đồng thời sáng suốt lựa chọn bầu đủ, bầu đúng số lượng người, là người tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó để đưa phong trào phát triển kinh tế-xã hội của từng xóm trên địa bàn xã Lưu Phương nói chung ngày một phát triển đi lên.

 

  • Từ khóa :
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập